Funkcijos ir specialieji reikalavimai

Skyrininkas

Skyrininkas organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių ugniagesių komandų darbą ir parengtį, kvalifikuotai gesina gaisrus, gelbėja žmones ir turtą gaisro vietoje, atlieka pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atvejais, konsultuoja savivaldybės gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais.

Specialieji reikalavimai:

 • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją
 • būti nepriekaištingos reputacijos;
 • turėti ar nustatyta tvarka įgyti ugniagesio gelbėtojo kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą;
 • būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo pareigas. Sveikatos būklės reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;
 • būti tokio fizinio parengtumo, kuris leistų eiti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo pareigas. Fizinio parengtumo reikalavimus nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius;
 • turėti C kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį su šios kategorijos transporto priemonėmis;
 • mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam;
 • mokėti dirbti su ryšio priemonėmis ir žinoti ryšio procedūras;
 • žinoti išvykimo rajoną, pagrindinius vandens šaltinius, jų išsidėstymą, privažiavimo kelius bei būklę;
 • išmanyti gaisrinių autocisternų, gelbėjimo technikos ir įrangos technines galimybes ir mokėti su jomis dirbti, turėti arba nustatyta tvarka įsigyti kitiems darbams, tiesiogiai susijusiems su pareigų atlikimu (apsaugos nuo elektros, sveikatos žinių ir t.t.), turėti reikalingus nustatyto pavyzdžio pažymėjimus ir (ar) leidimus.

Ugniagesys gelbėtojas

Ugniagesys gelbėtojas kvalifikuotai gesina gaisrus, gelbėja žmones ir turtą gaisro vietoje, atlieka pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atvejais, konsultuoja savivaldybės gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais.

Specialieji reikalavimai:

 • būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų;
 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;
  būti nepriekaištingos reputacijos;
 • būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo pareigas. Sveikatos būklės reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;
 • būti tokio fizinio parengtumo, kuris leistų eiti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo pareigas. Fizinio parengtumo reikalavimus nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka būti baigęs įvadinius mokymus ir išlaikęs egzaminą.
  turėti galiojantį C kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 • mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam;
  mokėti dirbti su ryšio priemonėmis ir žinoti ryšio procedūras;
 • žinoti išvykimo rajoną, pagrindinius vandens šaltinius, jų išsidėstymą, privažiavimo kelius bei būklę;
 • išmanyti gaisrinių autocisternų, gelbėjimo technikos ir įrangos technines galimybes ir mokėti su jomis dirbti, turėti arba nustatyta tvarka įsigyti kitiems darbams, tiesiogiai susijusiems su pareigų atlikimu (apsaugos nuo elektros, sveikatos žinių ir t.t.), turėti reikalingus nustatyto pavyzdžio pažymėjimus ir (ar) leidimus.

Vyr. finansininkas

Tauragės rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos vyriausiojo finansininko pareigybė yra skirta užtikrinti buhalterinės apskaitos tvarkymą vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, nepažeidžiant bendrųjų apskaitos principų, tinkamą finansinių dokumentų įforminimą, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė laiku pateikiama finansuojančiai įstaigai.

Specialieji reikalavimai:

Vyriausiojo finansininko pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • privalo turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį buhalterinį išsilavinimą ir 1 metų darbo patirtį dirbant buhalterinį darbą, darbuotojo pozicijose, kuris atsakingas už įvairių atskaitomybių rengimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais buhalterinės apskaitos tvarkymą;
 • vadovautis priešgaisrinės tarnybos nuostatais, vykdyti viršininko įsakymus, nustatytų tvarkų reikalavimus, vykdyti vidaus darbo taisyklių reikalavimus;
 • atsakingai, tvarkingai ir nustatytais terminais tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • buhalterinės apskaitos formos pildyti pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu buhalterinės apskaitos programomis.

Specialistas

Specialistas yra pavaldus tarnybos viršininkui.

Specialieji reikalavimai:

 • būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;
 • būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, Vyriausybės nutarimais, susijusiais su jo atliekamu darbu, raštvedybos taisyklėmis, įstaigos įstatais, įstaigos vadovo įsakymais, įstaigos darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu;
 • išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turėti gerus darbo kompiuteriu įgūdžius (Word, Excel, Power Point, Internet), mokėti dirbti naujomis ryšių ir kitomis organizacinėmis priemonėmis;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • turi greitai orientuotis situacijose, mokėti logiškai mąstyti, mokėti vesti telefoninius pokalbius;
 • būti darbštus, pareigingas, atidus ir kruopštus.
Skip to content