Karjera

Skelbimai dėl atrankų laisvoms pareigoms užimti

Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba (toliau – Tarnyba) vyks atranka į dvi laisvas ugniagesio gelbėtojo pareigas. Atlyginimas (bruto): 1017,68 Eur. (be naktinių, šventinių darbo dienų). Kandidatas tarnybai turi pateikti sekančius dokumentų originalus:

  1. Tarnyboje nustatytos formos prašymą dalyvauti atrankoje.
  2. Gyvenimo aprašymas CV.
  3. Galiojantį ugniagesio gelbėtojo kvalifikacijos pažymėjimą, leidžiantį dirbti ugniagesiu gelbėtoju savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje.
  4. Pateikti „C“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą ir galiojančią medicinos įstaigos vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymą, leidžiančią vairuoti „C“ kategorijos transporto priemones (medicininė pažyma profesionalams vairuotojams).
  5. Sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus iš gydymo įstaigos, kurie leistų vykdyti ugniagesio gelbėtojo pareigas savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje. Siuntimą medicininiam patikrinimui išrašo tarnybos administracija.
  6. Kandidatuojančių asmenų dokumentai tarnybai turi būti pateikti iki 2024 m. kovo 22 d. Kandidatai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus ir laiku atsiuntę pagrindžiančius dokumentus, bus asmeniškai pakviesti dalyvauti atrankos pokalbyje, kuris vyks 2024 m. kovo 26 d. nuo 10.00 val., Kudirkos g. 9, 14 kab. Tauragė.
  7. Po pokalbių su kandidatais geriausiai įvertintas kandidatai, bus atestuojami fizinio parengtumo atitikties fizinio parengtumo reikalavimams, taikomiems ugniagesio gelbėtojo pareigoms. Jei turi fizinį parengtumo galiojančius dokumentus, gali pateikti pokalbio metu. Atitinkantys visus reikalavimus kandidatai bus kviečiami sudaryti darbo sutartį. Informacija bus pateikta asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu. Kandidatui atsisakius sudaryti sutartį, bus kviečiamas antras eilėje ir t.t.

Papildomi balai kandidatams suteikiami, kurie turi nepertraukiamą stažą šio darbo srityje ar šiuo metu esantys ugniagesiai savanoriai, ne mažiau kaip 6 mėn.

 

Ugniagesio gelbėtojo etato pareigybės aprašymą ir šiai pareigybei taikomus specialiuosius reikalavimus žiūrėti žemiau:

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės
Priešgaisrinės tarnybos viršininko
2022 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V – 21

 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS UGNIAGESIO GLEBĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHRAKTERISTIKA

1. Tauragės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos (toliau – tarnyba) ugniagesys gelbėtojas yra tarnybos darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – C.

3.Pareigybės grupė – 5.

4.Ugniagesys gelbėtojas kvalifikuotai gesina gaisrus, gelbėja žmones ir turtą gaisro vietoje, atlieka pirminius gelbėjimo darbus avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių atvejais, konsultuoja savivaldybės gyventojus priešgaisrinės saugos klausimais.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.Ugniagesys gelbėtojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir ne vyresnis kaip 65 metų;

5.2. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

5.3. būti nepriekaištingos reputacijos;

5.4. būti tokios sveikatos būklės, kuri leistų eiti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo pareigas. Sveikatos būklės reikalavimus nustato sveikatos apsaugos ministras;

5.5. būti tokio fizinio parengtumo, kuris leistų eiti savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojo pareigas. Fizinio parengtumo reikalavimus nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius;

5.6. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka būti baigęs įvadinius mokymus ir išlaikęs egzaminą.

5.7. turėti galiojantį C kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

5.8. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą nukentėjusiajam;

5.9. mokėti dirbti su ryšio priemonėmis ir žinoti ryšio procedūras;

5.10. žinoti išvykimo rajoną, pagrindinius vandens šaltinius, jų išsidėstymą, privažiavimo kelius bei būklę;

5.11 išmanyti gaisrinių autocisternų, gelbėjimo technikos ir įrangos technines galimybes ir mokėti su jomis dirbti, turėti arba nustatyta tvarka įsigyti kitiems darbams, tiesiogiai susijusiems su pareigų atlikimu (apsaugos nuo elektros, sveikatos žinių ir t.t.), turėti reikalingus nustatyto pavyzdžio pažymėjimus ir (ar) leidimus.

 

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Ugniagesys gelbėtojas, einantis šias pareigas, privalo:

6.1. nuolat būti pasirengęs priimti pranešimus apie pagalbos prašymą;

6.2. nuolat būti pasirengęs išvykti ir vykdyti gaisrų gesinimo, žmonių ir turto gelbėjimo ir kitus neatidėliotinus darbus;

6.3. vykdyti ugniagesio gelbėtojo pareigas pagal patvirtintą tvarką ir taisykles;

6.4. pradėdamas budėti priimti ir baigęs budėjimą perduoti gaisrines autocisternas, priešgaisrinį inventorių ir įrangą, komandos patalpas, pasirašytinai tarnybos knygoje;

6.5. budėjimo metu prižiūrėti ir tinkamai eksploatuoti gaisrines autocisternas ir jų įrangą, pastebėjus gedimus apie juos pranešti skyrininkui;

6.6. esant galimybei šalinti naudojamos įrangos gedimus ir ją remontuoti;

6.7. atitikti profesinio ir fizinio pasirengimo normatyvų reikalavimams;

6.8. vykdyti teisėtus gaisro gesinimui, žmonių, turto gelbėjimui ir kitiems neatidėliotiniems darbams vadovaujančio pareigūno nurodymus;

6.9. palaikyti švarą ir tvarką komandai priskirtose patalpose ir teritorijoje, tausoti turtą, eksploatacines medžiagas ir išteklius;

6.10. užtikrinti budėjimo metu priimtų gaisrinių autocisternų, įrangos, inventoriaus, asmeninės apsaugos ir ryšio priemonių saugumą ir tinkamą priežiūrą;

6.11. nuolat savarankiškai tobulinti savo profesines žinias, ugniagesybos įgūdžius;

6.12. vykdyti teisėtus tarnybos viršininko ir (ar) skyrininko nurodymus įgyvendinant tarnybos užduotis;

6.13. informuoti tarnybos viršininką ir (ar) skyrininką apie darbų sustabdymą, kurie kelia grėsmę  darbuotojų sveikatai ar gyvybei;

6.14. dalyvauti organizuojamose taktinėse, mokomosiose pratybose, švietimo renginiuose, sportinėse varžybose;

  1. Ugniagesiui gelbėtojui, einančiam šias pareigas, draudžiama:

7.1. leisti patekti pašaliniams asmenims į ugniagesių komandos patalpas, gaisrines autocisternas;

7.2. gaisrines autocisternas ir kitą specialią techniką, įrengimus perduoti valdyti, aptarnauti ir eksploatuoti kitiems asmenims;

7.3. naudoti gaisrinę autocisterną ir kitas priemones ne pagal paskirtį;

7.4. dirbti pašalinius darbus;

7.5. darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas;

7.6. savavališkai palikti ugniagesių komandos patalpas.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

8. Ugniagesys gelbėtojas turi teisę:

8.1. nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

9. Ugniagesys gelbėtojas atsako už:

9.1. savo pareigų, nustatytų šiame aprašymą, nevykdymą ar aplaidų vykdymą;

10. Ugniagesys gelbėtojas yra tiesiogiai pavaldus ir už savo veiklą atskaitingas tarnybos viršininkui.

Skip to content